پرش به محتوا
خانه » Какъв е законът на благодарността? Невероятни факти за чудото на благодарността

Какъв е законът на благодарността? Невероятни факти за чудото на благодарността


Преди време пуснаха филм по кината 8 минути Началото му показваше само покрив на къща. След няколко минути недоверието на публиката най-накрая дойде и повечето от тях напуснаха киното. След няколко минути камерата слезе и показа изображение на пациент с ампутация на гръбначния стълб, лежащ на леглото. Въпреки че този филм беше за възхвала на статута на ветеран, ние също можем да научим закона на благодарността от него. Разбира се, по-добре е да се каже; Чудото на благодарността! искам от теб да една минута Легнете на леглото и си представете, че не сте в състояние да направите нищо. Нищо!

Не можете да ходите с краката си, да движите ръцете си и най-важното не можете да говорите. Как се чувстваш? Трябва в тези моменти да оцените всичко, което имате, и да кажете от дъното на сърцето си: Слава Богу. Тази статия ще бъде за Законът на благодарността говоря. Ако прочетете тази статия изцяло и следвате нейните препоръки; Ще се случат невероятни неща. След това ще потърсим следните въпроси:

Какъв е законът на благодарността? Каква е тайната на благодарността? Защо трябва да сме благодарни? Каква е връзката между благодарността и закона за привличането? Каква е връзката между благодарността и успеха? Как да бъдем благодарни? Реално ли е чудото на благодарността?

Какъв е законът на благодарността?

Нека започнем дискусията с красив и прекрасен стих от стихотворението на Руми:

Нека благодарността за вашите благословии се увеличи и нека богохулството на благословиите бъде премахнато от дланта ви

Сигурно сте били запознати с това красиво стихотворение на Руми в училище. Освен красотата си, този стих съдържа един от най-важните закони на Вселената Законът на благодарността Е.

Според този закон, ако сте благодарни за всички благословии, които имате, Вселената ще отговори на молбата ви и ще донесе повече благословии в живота ви.

Какво значи това? Обърнете внимание на следните примери:

 • Ако сте благодарни за здравето си, ще бъдете по-здрави от ден на ден.
 • Ако благодарите на Бог за вашата работа и доходи, вашите доходи ще се увеличат и ще бъдете по-успешни в работата си.
 • Ако благодарите на Бог за добрите си взаимоотношения с другите, отношенията ви ще стават все по-добри и по-добри.
 • Ако сте благодарни за положителните качества на половинката си, животът ви постепенно ще стане по-сладък

Можете да продължите с тези примери до безкрайност, защото благословиите, които имаме, са безкрайни.

Когато благодарим, обръщаме внимание на нашите благословии, желания и желания. Благодарен човек с Мислете позитивно Той гледа на живота си и това, че е благодарен за това, което има, го прави по-богат. Може да се запитате как един на пръв поглед прост акт на благодарност има толкова важен ефект? За да отговорим на този въпрос, трябва да проучим връзката между Закона за привличането и Закона за благодарността.

Изследване на връзката между Закона за привличането и Закона за благодарността

Според закона за привличането, ако човек обърне внимание на нещо, той ще го привлече и ще го въведе в живота си. Няма значение дали мислите ви са негативни или позитивни; Законът за привличането ще се погрижи сам за себе си. В този закон е посочено, че всеки Енергия, енергия Привлича подобните си. Така че, когато мислите за нещо, вие всъщност изпращате вибрация във Вселената и след това Вселената ще донесе повече от това в живота ви.. И така, какъв е законът на благодарността в средата на тази работа? По време на благодарността хората са в най-доброто настроение в живота си и обръщат внимание само на положителните аспекти на всичко. Когато обръщате внимание на това, което имате; Вселената ще донесе повече от него в живота ви. И така, нека обобщим Leap Kalam, както следва:

Когато благодарите за благословия, вие се чувствате позитивни. В бъдеще, като вибрира това положително чувство към Вселената, Вселената ще донесе повече от тази благословия в живота ви.

Внимавайте за това на монетата!

Трябва да внимавате, защото законът на благодарността има и друга страна Законът за неблагодарността Е. Както казахме, ако сте благодарни за благословия, ще донесете повече от нея в живота си. Но внимавайте, че ако се оплаквате, че нямате нещо, ще загубите повече от него. Всъщност, когато мислите за това, което нямате, вместо за това, което имате, Вселената отговаря на вашата вибрация. Важното, което може да се вземе тук е, че Бог е създал Вселената по такъв начин, че Всеки човек може сам да определя съдбата си. Търсите ли богатство или бедност? Здраве или болест търсиш? Щастие или нещастие търсиш? Всичко зависи от вас и вашите вибрации.

Нова тема ли е чудото на благодарността?

Досега са написани много книги за закона на привличането и благодарността. Освен това много известни оратори са говорили за това. Но ние трябва да знаем, че Бог е споменал чудото на злодеянието в Корана. Бог каза в стих 7 от сура Ибрахим, че:

Ако сте наистина благодарен, разбира се, ще увеличим благословиите ви, а ако сте неблагодарен, моето наказание ще бъде много тежко

Очевидно е, че Бог е споменал и двете страни на монетата на закона за благодарността в този стих. Той първо говори за чудото на благодарността и след това предупреждава за закона на неблагодарността. Също така, Имам Садик заявява закона за злодеянието, както следва:

Благодарността причинява изобилие от благословии и имунитет срещу бедност

Запознаване с благодарствени произведения

Увеличаването на благословиите

Увеличаването на благословиите е най-важният ефект от чудото на благодарността, за което много хора не знаят. С благодарност можете да постигнете всичко, което искате. Трябва да внимаваме с благодарност да се прицелите и да уцелите хиляди знаци с една стрела. Какво търсиш? Пари, къща, кола, връзки, популярност, успех, здраве и хиляди други неща, които не могат да бъдат изброени в тази статия. За да постигнете всички тези цели, можете да използвате закона на благодарността и да донесете повече благословии в живота си.

Създайте усещане за позитивност

Когато се съсредоточите върху вашите благословии и това, което имате, постепенно ще откриете позитивен ум. Всъщност вие сте определили линийка за ума си, която не бива да се надхвърля и тази линийка Фокусирайте се върху това, което имате Е. Интересното е, че чувството за позитивност води до благодарност, защото виждате чашата само наполовина пълна. От друга страна, един от благодарните резултати е създаването на добро усещане, което предизвиква позитивно мислене. Така че благодарността и позитивното мислене имат пряка връзка едно с друго.

Представяне на видовете благодарност

Благодарност за благословиите

Първото и най-важно измерение на благодарността към Бог е благодарността за благословиите, които Той ни е дал. Не си мислете, че благословията е свързана само с това да имате къща, кола и изобщо материални неща. Ако дишате в момента, ако всичките ви части на тялото работят добре, ако имате добри отношения със съпруга си и милиони други неща, всичко това може да бъде извинение за благодарност. Разбира се, хората, които са се докоснали отблизо до чудото на благодарността, постепенно стават благодарни за всичко. Дори неща, които може и да не са ни смешни сега. Например благодарност на слънцето за неговата топлина и светлина. Или да си благодарен, когато се събудиш, за да започнеш нов ден.

Благодарност за желания и пожелания

Можете да благодарите на Бог за вашите желания, цели и мечти. Всеки човек има уникални цели и мечти, базирани на тяхната различна личност. Можете да направите списък и да запишете целите си в него. Винаги, когато трябва да сте благодарни, погледнете този списък и благодарете на Бог за тях.

Как да направим благодарност?

Създаване на дневник на благодарността

За ежедневна благодарност е по-добре да имате такъв Бележник за Деня на благодарността Подгответе се за себе си и напишете своята благодарност в него. Можете дори да създадете канал за себе си в Soroush messenger и да пишете бележките си в него. В този случай можете лесно да получите достъп до вашите писания.

Правете ежедневна благодарност

За да постигнете чудото на благодарността, е по-добре да правите благодарности всеки ден и веднага щом се събудите. Това ще ви помогне да започнете деня си с позитивно мислене. По този начин ще преживеете един прекрасен ден. Можете да изразите благодарност след събуждане по следния начин:

Благодаря ти Господи за …….. защото ………

например:

 • Благодаря ти, Бог, че ми даде шанса да живея още един ден, защото мога отново да се наслаждавам на живота.
 • Слава Богу, че имам здраво тяло, защото мога да си върша работата със здраве и удоволствие.
 • Благодаря на Бог, че днес отивам на работа, защото мога да служа на другите и да печеля пари.

Можете да имате фиксиран график и да записвате 10 от вашите благословии всяка сутрин. Освен това се опитайте да добавяте нови елементи към списъка си всеки ден.

Точки, които трябва да запомните:

Първата точка

Опитайте се да не се фокусирате само върху един аспект (например пари и доход), когато благодарите. В тази връзка можете да обърнете внимание на други аспекти по време на Деня на благодарността:
Работа и доходи, взаимоотношения с другите, здраве, личностно израстване, цели и мечти, духовност, откриване на вашите таланти и интереси, забавление и забавление.

Втората точка

Както споменахме, друго измерение на благодарността е да бъдете благодарни за вашите цели и стремежи. Затова е необходимо точно и подробно да запишете своите желания и цели в дневника си на благодарност. например:

 • След година ще си купя бяла кола Peugeot Pars Safar.
 • Интересуват ме 5 пъти доходите ми за една година.

Третата точка

Когато записвате вашите желания и желания, може да имате съмнения. Тук най-доброто нещо е да помните благословиите, които Бог ви е дал. Например, помислете за първата цел, която обсъдихме в предишния раздел.

Ако сте си казали, че няма да мога да си купя Peugeot Pars още една година, можете да напишете до него:

Бог ми е дал прайд кола (мотоциклет или велосипед). Така че този път мога да постигна това желание.

Четвъртата точка

Условието за ефективност на закона за благодарността е да имате добро чувство. Колкото по-добре се чувствате, когато сте благодарни, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Например, обърнете внимание на следните два примера:

Слава богу, че ни олекна този изпит!

Слава Богу, че успях да си плащам вноските в тази кула.

 • Ясно е, че в тези два случая човек не благодари искрено и с добро чувство. Внимавайте, когато благодарите, да сте изпълнени с радост и благодарност, сякаш най-доброто възможно нещо ви се е случило. Може да не се чувствате достатъчно добре в първите дни. Но го правете толкова често, че да вибрира възможно най-доброто чувство, когато благодарите.

Петата точка

Помнете, че човек може да благодари на Бог дори когато възникнат проблеми. Например, ако се сблъскате с предизвикателство в работата си, кажете нещо подобно, когато благодарите:

 • Вярно е, че срещам много предизвикателства в работата си, но благодаря на Бог. Защото тази тема ми помага да израствам повече в работата си всеки ден.

Шестата точка

Благодарността трябва да се вижда в сърцето, езика и действията ви. Благодарността от сърце означава, че сте доволни от тази благословия от дъното на сърцето си и благодарите на Бог. Езиковата благодарност означава, че словото Слава Богу шепнете винаги и с добро чувство. В практическата благодарност трябва да използваме благословиите, които Бог ни е дал, по правилния начин.

Благодарността, постоянната основа на ежедневния график на успешните хора

Четейки биографиите на успешни хора, ще откриете, че практикуването на благодарност е една от константите в ежедневното им планиране. Защото те добре осъзнават силата на благодарността и се опитват да се възползват максимално от нея. Някои от тях имат ежедневна благодарствена молитва, някои слушат аудио файл, а други гледат благодарствен клип. Вие също можете да използвате тези неща и да донесете чудото на благодарността в живота си.

 • За да разберем напълно закона на благодарността и неговите чудеса, предлагам това Злата книга на Ранда Бърн пригответе Тази книга е подготвена както в текстов, така и в аудио формат, които можете да използвате и двата.

Благодарността е един от най-мощните и лесни начини да постигнете желанията и целите си. Днес има много успешни хора, които многократно са подчертавали връзката между благодарността и успеха. Всеки път, когато благодарите за благословия, Бог ще донесе повече от нея в живота ви. Но внимавайте да използвате благодарността за вашите желания, а не да привличате нежелани (законът за неблагодарността). Доброто чувство е един от важните фактори за ефективността на закона на благодарността, на който трябва да се обърне внимание. Ако можете да практикувате благодарност достатъчно, че да влезе в подсъзнанието ви, ще видите чудото на благодарността. Тогава ще достигнете високото положение на благодарността.

Доколко сте уверени в ефективността на закона на благодарността? Използвали ли сте някога силата на благодарността, за да постигнете желанията и целите си? Моля, уведомете ни в секцията за коментари.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *